Osetljive društvene grupe

OSETLJIVE DRUŠTVENE GRUPE

 

 

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa koji prema redosledu na konačnoj rang-listi nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli, imaju pravo da podnesu zahtev ustanovi, odnosno odgovarajućoj službi da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenih kapaciteta ustanove.

Zahtev se podnosi u roku od 8 dana od dana isticanja konačne rang-liste.

Uz zahtev kandidat podnosi dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:

 

– iz materijalno ugrožene porodice – rešenje Centra za socijalni rad da su primaoci stalne socijalne pomoći (overena fotokopija),

 

– studenti bez roditeljskog staranja – potvrda da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja,

 

– iz jednoroditeljskih porodica – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih studenta,

 

– iz romske nacionalne manjine – potvrda Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma,

 

– lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima i rekonvalescenti – odluka komisije koju formira ustanova u skladu sa Pravilnikom o smeštaju i ishrani učenika i studenata i Konkursom,

 

– lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrda odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica,

 

– izbeglice i raseljena lica na teritoriji Republike Srbije – potvrda da se korisnik nalazi u evidenciji o izbeglim ili raseljenim licima (pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS, a preko Povereništva za izbeglice sa teritorije opštine prebivališta),

 

– povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti – potvrda MUP-a.


 

Za svaku osetljivu društvenu grupu formira se posebna rang-lista, na osnovu bodova iz konačne redovne rang-liste.

Izuzetno od napred navedenog stava, za studente sa invaliditetom, studente sa hroničnim bolestima i studente rekonvalescente, komisija, koju obrazuje direktor ustanove, a koju sačinjavaju jedan predstavnik studentskog centra i tri lekara iz studentske poliklinike, donosi predlog posebne rang-liste sa utvrđenim rangom prema težini bolesti.
Kandidati iz osetljivih grupa biće proporcionalno zastupljeni (rangirani) u odnosu na broj prijavljenih kandidata, i to do 10 % namenski opredeljenih kapaciteta ustanove.

 

 


 

(Izvor: Pravilnik o smeštaju i ishrani)