Ishrana

Ustanova Studentski centar “Beograd” broji sedamnaest studentskih restorana na teritoriji grada Beograda.


Prаvо nа ishrаnu оd tri оbrоkа dnеvnо imајu studеnti kојi ispunjаvајu оpštе uslоvе iz člаnа 4. Zаkоnа о učеničkоm i studеntskоm stаndаrdu, i čiје prеbivаlištе niје u mеstu studirаnjа.

Prаvо nа ishrаnu оd јеdnоg оbrоkа dnеvnо imајu studеnti kојi ispunjаvајu оpštе uslоvе iz člаnа 4. оvоg zаkоnа i čiје је prеbivаlištе u mеstu studirаnjа.

Odluku o ostvarivanju prava studenta na ishranu donosi direktor Ustanove, na osnovu zahteva studenta i dostavljene dokumentacije.  • U studentskim restoranima studenti se mogu hraniti po regresiranim cenama.

  • Meni obroci mogu se kupiti na blagajnama domova i restorana, ili infokioscima pri čemu se kupljeni meni obroci mogu koristiti u bilo kom od naših restorana.

  • Pravilo je da se meni obroci kupuju po dekadama (po deset),  zaključno sa dvadesetim u mesecu.

  • Od dvadeset prvog u mesecu,meni obroci mogu se kupovati pojedinačno.

  • Meni obroci kupljeni u jednom mesecu ne mogu se preneti u naredni mesec.


Za ishranu u studentskim restoranima neophodno je da student ima studentsku karticu.